Warunki dostawy

Firma  Massage Design Studio , ul. Jesienna 16 , 05-831 Urzut nip- 813-100-91-58 , Regon 690309421
 
Zastosowanie:
 
Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert i do wszystkich umów kupna i sprzedaży i / lub porozumień do wykonywania pracy i / lub pracy doradczej Massage Design Studio z siedzibą  05-831 Urzut, ul. Jesienna 16  zwanego dalej „użytkownikiem”.
Nabywcę lub klienta, w zależności od przypadku może być, zwane  dalej „drugą stroną”. Gdyby przepis poniżej szczegółowo odnoszą się do sytuacji, w której drugą stroną jest osoba fizyczna nie działają one w trakcie wykonywania zawodu lub działalności, taka osoba powinna być określana jako „konsumenta”.
Pozostałe warunki stanowią jedynie część umowy zawartej między stronami, czy i w jakim obie strony wyraźnie uzgodniły to na piśmie.
W niniejszych ogólnych warunkach, „na piśmie” należy również rozumieć: pocztą elektroniczną, faksem lub innych środków komunikacji, który może, biorąc pod uwagę stan techniki i ogólnie przyjętymi normami, muszą być uznawane za równoważne.
 
Umowy:
 
Umowy stają się wiążące tylko na podstawie pisemnego potwierdzenia przez użytkownika.
Ustne ustalenia wiążą   kiedy zostały one potwierdzone przez użytkownika w formie pisemnej lub gdy użytkownik posiada, za zgodą drugiej strony, rozpoczął realizację umowy.
Zmiany w ogólnych warunkach lub inne zmiany lub uzupełnień do umowy stają się wiążące tylko, jeżeli zostały one potwierdzone przez użytkownika w formie pisemnej.
 
Propozycje/oferty:
 
Ceny pobrane przez użytkownika, jak i ceny podane w ofertach,cennikach i tym podobne są podane bez podatku VAT oraz ewentualnych kosztów. Koszty te mogą obejmować – lecz nie wyłącznie – koszty transportu . Powyższe stosuje się, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w formie pisemnej.
Próbki, broszury, rysunki, modele, pod względem koloru, wymiarów, wagi i pojemności oraz innych przedstawionych opisów i / lub świadczonych specyfikacje są tak dokładne, jak to możliwe, ale służą tylko jako wskazówkę. Żadne prawa nie mogą być uzyskane z nich, chyba że strony wyraźnie nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
Próbki, broszury, rysunki i tym podobne, o których mowa w poprzednim rozdziale niniejszej klauzuli pozostają własnością użytkownika przez cały czas, chyba że strony wyraźnie  uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Te muszą być zwrócone na pierwsze żądanie użytkownika. Nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim do kontroli, chyba że uzyskano pisemna zgodę pisemna zgodę .
Jeżeli umowa została zawarta z konsumentem , wzrosty cen mogą być stosowane po trzymiesięcznym okresie od daty przekazania takiej informacji. konsument ma prawo do rozwiązania umowy.